در حال نمایش 3 نوشته - 1 تا 3 (از کل 3)
 • نویسنده
  نوشته ها
 • #3403

  admin
  کلید دار

  معرفی نرم افزار فرترن

  فرترن (Fortran) مخفف عبارت (Formula Translation) به معنی تبدیل / ترجمه فرمول ، زبانی ساده ، محاسباتی و مفسری است . این نرم افزار شما را قادر می سازد تا فرمول های مختلف در برنامه ها را به کد کامپیوتری مبدل سازید . بسیاری از پروژه های مهندسی توسط این زبان برنامه نویسی نوشته و اجرا می شوند . زبان برنامه نویسی فرترن توسط 25 دانشمند برجسته شرکت IBM در سال 1950 طراحی شد و تاکنون چندین نسخه از ان منتشر شده است . در نسخه های جدیدتر فابلیت ویژوال نیز بدان افزوده شده است و زبان برنامه نویسی فرترن اولین زبان برنامه نویسی سطح بالا محسوب می شود و یکی از قابلیت های مهم آن بر خلاف سایر زبان های سطح بالای دیگر مانند زبان c و یا پاسکال عدم نیاز به تعریف متغیر می باشد .
  زبان برنامه نویسی فرترن با وجود سادگی از قدرت و سرعت بالایی برخوردار است، بطوریکه می توان از آن برای نوشتن برنامه های CFD استفاده کرد. فرترن اغلب با قابلیت فوق العاده در مورد اعداد معرفی می گردد و همانطور که از اسمش پیداست، برای انجام محاسبات ریاضی در کارهای علمی خلق شده است.

  سوالات خود را در خصوص نرم افزار فرترن اینجا بپرسید.

  #4911

  ali_mousavi
  مشارکت کننده

  با عرض سلام، بنده دانشجوی مهندسی مکانیک هستم و برای پروژه درسم نیاز به کد کویتی دارم در زبان فرترن، نمونه کدی نیز نوشتم که در زیر مشاهده می فرمایید اما جواب های من درست بدست نمیاد، راهنمایی کنید لطفا.
  program liddrivencavity
  implicit none
  integer i,j,k,nx,ny,iter
  real, dimension(100,100) :: u,v,p,ae,aw,an,as,ap,Fe,Fw,Fs,Fn,Atotu,Atotv,de,dn
  real, dimension(100,100) :: ueterm1,ueterm2,ueterm3,ue,vnterm1,vnterm2,vnterm3 ,vn
  real, dimension(100,100) :: p1,app,aep,awp,asp,anp,bp
  real, dimension(100):: x,y,tridu,tridl,tridd,tridb
  real dx,dy,alphau,alphav,alphap,rho,uref,mew

  rho=400.
  mew=1.
  uref=1.
  alphau=0.3
  alphap=0.1
  nx=5 !Num of pts in x dir
  ny=5
  dx=1./(real(nx)-1.)
  dy=1./(real(ny)-1.)

  !GENERATING GRID
  do i=1,nx
  x(i)=(i-1.)*dx
  end do
  do j=1,ny
  y(j)=(j-1.)*dy
  end do

  !BOUNDARY CONDITIONS

  do i=1,nx !horizontal walls
  u(i,1)=0.
  v(i,1)=0.
  u(i,ny)=1.
  v(i,ny)=0.
  end do

  do j=1,ny !verticle walls
  u(1,j)=0.
  v(1,j)=0.
  u(nx,j)=0.
  v(nx,j)=0.
  end do

  !INITIALIZING
  do i=2,nx-1
  do j=2,ny-1
  u(i,j)=0.1
  v(i,j)=0.1
  p(i,j)=0.

  end do
  end do

  do i=1,nx-1
  do j=1,ny-1
  ue(i,j)=0.
  vn(i,j)=0.
  p1(i,j)=0.
  end do
  end do

  master: do iter=1,1000

  !Fe, Fw, Fn and Fs
  do i=2,nx-1
  do j=2,ny-1
  Fe(i,j)=rho*dy*0.5*(u(i,j)+u(i+1,j))
  Fw(i,j)=rho*dy*0.5*(u(i,j)+u(i-1,j))
  Fn(i,j)=rho*dx*0.5*(v(i,j)+v(i,j+1))
  Fs(i,j)=rho*dx*0.5*(v(i,j)+v(i,j-1))
  end do
  end do

  !GENERATING anb
  do i=2,nx-1
  do j=2,ny-1
  ae(i,j)=(mew*dy/dx)+max(-Fe(i,j),0.)
  aw(i,j)=(mew*dy/dx)+max(Fw(i,j),0.)
  an(i,j)=(mew*dx/dy)+max(-Fn(i,j),0.)
  as(i,j)=(mew*dx/dy)+max(Fs(i,j),0.)
  ap(i,j)=ae(i,j)+aw(i,j)+as(i,j)+an(i,j)+Fe(i,j)-Fw(i,j)+Fn(i,j)-Fs(i,j)
  Atotu(i,j)=(ae(i,j)*u(i+1,j)+aw(i,j)*u(i-1,j)+as(i,j)*u(i,j-1)+an(i,j)*u(i,j+1))/ap(i,j)
  Atotv(i,j)=(ae(i,j)*v(i+1,j)+aw(i,j)*v(i-1,j)+as(i,j)*v(i,j-1)+an(i,j)*v(i,j+1))/ap(i,j)
  end do
  end do

  do i=1,nx-1
  do j=1,ny-1
  de(i,j)=0.
  dn(i,j)=0.
  end do
  end do

  !FINDING ue FOR i=2 TO Nx-2 AND j=2 TO Ny-1 USING RHIE-CHOW INTERPOLATION
  !ue=ueterm1+ueterm2+ueterm3
  do i=2,nx-2
  do j=2,ny-1 !0.5 is 1/2
  de(i,j)=dy*alphau*((1/ap(i,j))+(1/ap(i+1,j)))*0.5
  ueterm1(i,j)=0.5*(Atotu(i,j)+Atotu(i+1,j))*alphau
  ueterm2(i,j)=(p(i,j)-p(i+1,j))*de(i,j)
  do k=1,100 !MAJUMDAR’S IDEA TO MAKE IT INDEPENDENT OF VALUE OF ALPHA
  ueterm3(i,j)=(1.-alphau)*(ue(i,j)-0.5*(u(i+1,j)+u(i,j)))
  ue(i,j)=ueterm1(i,j)+ueterm2(i,j)+ueterm3(i,j)
  end do
  end do
  end do

  !FINDING vn FOR i=2 TO Nx-1 AND j=2 TO Ny-2 USING RHIE-CHOW INTERPOLATION
  !vn=vnterm1+vnterm2+vnterm3
  do i=2,nx-1
  do j=2,ny-2 !0.5 is 1/2
  dn(i,j)=dx*alphav*((1/ap(i,j))+(1/ap(i,j+1)))*0.5
  vnterm1(i,j)=0.5*(Atotv(i,j)+Atotv(i,j+1))*alphav
  vnterm2(i,j)=(p(i,j)-p(i,j+1))*dn(i,j)
  do k=1,100 !MAJUMDAR’S IDEA TO MAKE IT INDEPENDENT OF VALUE OF ALPHA
  vnterm3(i,j)=(1.-alphav)*(vn(i,j)-0.5*(v(i,j+1)+v(i,j)))
  vn(i,j)=vnterm1(i,j)+vnterm2(i,j)+vnterm3(i,j)
  end do
  end do
  end do

  !FINDINF p1
  do i=2,nx-1
  do j=2,ny-1
  awp(i,j)=de(i-1,j)*dy
  aep(i,j)=de(i,j)*dy
  asp(i,j)=dn(i,j-1)*dx
  anp(i,j)=dn(i,j)*dx
  app(i,j)=awp(i,j)+aep(i,j)+asp(i,j)+anp(i,j)
  bp(i,j)=(ue(i-1,j)-ue(i,j))*dy+(vn(i,j-1)-vn(i,j))*dx
  end do
  end do

  !do k=1,1000
  !do i=2,nx-1
  ! do j=2,ny-1
  ! p1(i,j)=(awp(i,j)*p1(i-1,j)+aep(i,j)*p1(i+1,j)+asp(i,j)*p1(i,j-1)+anp(i,j)*p1(i,j+1)+bp(i,j))/app(i,j)
  ! end do
  !end do
  !end do

  !TDMA
  do k=1,100
  do j=2,ny-1
  !generating trid matrix
  do i=2,nx-1
  tridu(i)=-aep(i,j)
  tridd(i)=app(i,j)
  tridl(i)=-awp(i,j)
  tridb(i)=anp(i,j)*p1(i,j+1)+asp(i,j)*p1(i,j-1)+bp(i,j)
  end do
  tridu(nx-1)=0.
  tridl(2)=0.

  !TDMA
  do i=2,nx-2
  tridd(i+1)=tridd(i+1)-(tridl(i+1)*tridu(i)/tridd(i))
  tridb(i+1)=tridb(i+1)-(tridl(i+1)*tridb(i)/tridd(i))
  end do
  p1(nx-1,j)=tridb(nx-1)/tridd(nx-1)
  i=nx-2
  do
  p1(i,j)=(tridb(i)-tridu(i)*p1(i+1,j))/tridd(i)
  write(*,*) p1(i,j)
  i=i-1
  if(i==1) then
  exit
  end if
  end do
  end do
  end do

  !correcting pressures
  do i=2,nx-1
  do j=2,ny-1
  p(i,j)=p(i,j)+alphap*p1(i,j)

  end do
  end do

  !correcting velocities
  !TAKING CARE OF POINS NEXT TO BOUNDARY BOUNDARIES
  do j=2,ny-1
  p1(1,j)=p1(2,j)
  p1(nx,j)=p1(nx-1,j)
  end do

  do i=2,nx-1
  p1(i,1)=p1(i,2)
  p1(i,ny)=p1(i,ny-1)
  end do

  do i=2,nx-1
  do j=2,ny-1
  u(i,j)=u(i,j)+alphau*dy*0.5*(p1(i-1,j)-p1(i+1,j))/ap(i,j)
  v(i,j)=v(i,j)+alphav*dx*0.5*(p1(i,j-1)-p1(i,j+1))/ap(i,j)
  end do
  end do

  end do master

  !OUTPUT
  open(unit=1,file=’xvel.txt’,status=’unknown’)
  open(unit=2,file=’yvel.txt’,status=’unknown’)
  open(unit=3,file=’p.txt’,status=’unknown’)
  open(unit=4,file=’grid.txt’,status=’unknown’)
  do i=1,nx
  do j=1,ny
  write(1,*) u(i,j)
  write(2,*) v(i,j)
  write(3,*) p(i,j)
  write(4,*) x(i),y(j)
  end do
  end do
  close(1)
  close(2)
  close(3)
  close(4)

  write(*,*) ‘EXECUTION SUCESSFULL’
  end program`

  #4912

  morteza
  مشارکت کننده

  با سلام،
  برای شروع برنامه نویسی با فرترن چه کتابی را معرفی می نمایید؟

در حال نمایش 3 نوشته - 1 تا 3 (از کل 3)

شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد سایت شوید.