مدل سازی جریان وانتقال حرارت در اتاقک های ترانسفورماتورهای شبکه توزیع برق به منظور استخراج شرایط مناسب

عنوان: مدل سازی جریان وانتقال حرارت در اتاقک های ترانسفورماتورهای شبکه توزیع برق به منظور استخراج شرایط مناسب

 

 

تعداد صفحات: 130

فایل ورد

چکیده:

ترانسفورماتورهای قدرت یکی از تجهیزات مهم موجود در سیستم های قدرت بـوده بطـوری کـه عملکـرد صحیح آنها نقش مهمی در تامین قابلیت اطمینان این سیستم ها ایفاء می نماید. بـا توجـه بـه اتصـال دائـم ترانسفورماتورها به شبکه توزیع و انتقال ،هر نوع اقدام در جهت افزایش عمـر آنهـا باعـث بهبـود در عملکـرد سیستمهای قدرت شده و از نظر اقتصادی صرفه جوییهـای قابـل تـوجهی را در پـی خواهـد داشـت . درجـه حرارت عملکرد ترانسفورماتورها بعنوان یکی از اصلی ترین شاخصهای طـول عمـر آنهـا مـیباشـد کـه بطـورمستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر دمای محیط و فضای نصب تـرانس خواهـد بـود. افـزایش دمـا از شـرایط استاندارد میتواند تاثیر زیادی در کاهش عمر ترانس داشته باشد و حتی موجـب تخریـب آن گـردد. در ایـن پروژه از سه مدل پست به منظور دستیابی به شرایط مطلوب تهویه ترانس،کـه دمـای سـطوح آن نبایـد ازc 95 بیشتر شود ،استفاده شده است. دراین مدلها از حل همزمـان معـادلات بقـاء جـرم و ممنتـوم و انـرژی توسط نرم افزار Fluent استفاده شده است. نتایج حاصل از ایـن تحقیـق نشـان مـیدهـد کـه ابعـاد پسـت و جانمایی دریچه های ورودی و خروجی تأثیر مهمی در تهویه تـرانس دارد. اگـر دریچـه هـای ورودی در ضـلع شمالی و زیرزمین و دریچه ی خروجی در ضلع جنـوبی اتـاق قـرار داشـته باشـند، دمـای تـرانس بـه حالـت استاندارد میرسد. همچنین استفاده از هود موجب شده که شرایط کارکرد ترانس بهبـود یابـد و عمـر عـایق ترانس و نهایتاً عمر ترانس افزایش پیدا کند. در ضمن بزرگ شدن ابعاد اتاق موجب کاهش تهویه ترانس می-شود، بطوری که حتی با افزایش ظرفیت فن خروجی نیز بهبودی در تهویه ترانس ایجاد نمیشود.

قیمت: 25000 تومان

پس از تکمیل فرم فایل پایان نامه طی حداکثر 24 ساعت برای شما ارسال می گردد.

سفارش پایان نامه مهندسی مکانیک

بمنظور سفارش پایان نامه فرم مربوطه را تکمیل نمایید.
  • قیمت: 25,000 تومان
  • 0 تومان