طراحی ژنراتور واگن و بررسی و مدل سازی انتقال حرارت در آن

عنوان: طراحی ژنراتور واگن و بررسی و مدل سازی انتقال حرارت در آن

 

 

تعداد صفحات: 97

فایل ورد

چکیده:

ميدانيم امروزه ماشينهاي الكتريكي نقش بسيار مهمي در تمام صنايع بالا دستي و پايين دستي ايفاء مينمايند. سوختن ماشينهاي الكتريكي علاوه بر خسارتهاي مالي، سبب بروز مشكل در ادامه توليد يا خدمات ميگرددبه خصوص در صنايع نفتي بخش استخراج توقف تنها چند ساعت ماشين الكتريكي سبب خسارت چند صد هزاردلاري مي گردد.
تعمير ماشينهاي الكتريكي به مراتب از ساخت و يا تعويض آنها كم هزينه تر است خصوصاً ماشينهاي الكتريكي DC كه قيمت برخي از آنها با كاربرد خاص بيش از 15 »پانزده« برابر قيمت تعمير آنها ميباشد.
سوختن ماشينهاي الكتريكي بخاطر مسائلي نظير استفاده از سيم نامرغوب، عايق غيراستاندارد، شمارش اشتباه سيمها در هر شيار (پس از تعمير) و از آن مهمتر برخي مسائل مهم مكانيكي نظير عدم هم محوري، عدم بالانس، عدم تقارن و… روي ميدهد. در صنعت، اغلب مهندسان برق از محاسبات مربوط به انتقال حرارت ناشي از مسائل مكانيكي كه بار اضافي به موتور تحميل ميكند بخاطر پيچيده بودن و يا اطلاع اندكشان از اين عامل مهم، صرفنظر ميكنند.
نظربه اينكه يكي از مهمترين مواردي كه سبب مي شود دمادر برخي از نقاط ژنراتورو الكتروموتور افزايش يابد وجود انتقال حرارت ، به صورتهاي تشعـشع، هـدايت و جابجـايي مـي باشـد كـه براسـاس جـنس مـواد، نحـوه سـاخت وچيـدمان المانهـاي مختلف(مونتاژ) ومشخصات طراحي صورت مـي پـذيرد . هريـك از راههـاي مـذكورباعث تاثيراتي مي گردد كه در نهايت سبب سوختن موتورياژنراتوريا كاهش عمر مفيدآنها مي گردد كه بررسي حرارتي در ژ نراتورها وبيـان امكـان سـوختن آنهـاز اهـداف مساله است . استفاده از اطلاعات حاصل از فعاليتهاي تجربي در زمينه انتقال حرارتاز ديگر فعاليتهاي مهم بوده است كه زمينه پيش بيني سوختن زنراتور وعامـل آنـرا تـاحدودي مشخص ساخته است باشد كه اين موضوع سبب توجه و علاقه بيشترمهندسان مكانيك گردد و در اين مزرعه بكـر و كمتـر دسـتخورده فعاليتهـاي علمـي و پژوهـشيصورت پذيرد . اين پايان نامه شامل 5فصل مي باشد كه در فصل اول جزييات ساختمانيژنراتور ،فصل دوم روشهاي انتقال حرارت در ماشين هاي الكتريكي فصل سوم گراديـاندمـا ،فـصل چهـارم فعاليتهـاي تجربـي ودر نهايـت فـصل پـنجم شـامل نتيجـه گيـري وپيشنهادات مي باشد. در نهايت اميدوارم اين كار علمي- صنعتي درجهت كاهش هزينـههاي صنعت ريلي كشور سودمندباشد.

قیمت: 25000 تومان

پس از تکمیل فرم فایل پایان نامه طی حداکثر 24 ساعت برای شما ارسال می گردد.

سفارش پایان نامه مهندسی مکانیک

بمنظور سفارش پایان نامه فرم مربوطه را تکمیل نمایید.
  • قیمت: 25,000 تومان
  • 0 تومان