سوپرکاویتاسیون

عنوان: سوپرکاویتاسیون

 

تعداد صفحات: 100

فایل ورد

چکیده:

کاویتاسیون باوجود تاثیرات مخرب درصورتی که بتوان آنرا به صورت سوپر کاویتاسیون در اژدرها واجسام حرکت کننده درزیراب بکاربرد میتوان ازاین پدیده استفاده بسیار مفیدی داشت.در اطراف اژدر ب علت سرعت زیاد آب موجود به بخار تبدیل شده ودراطراف دماغه که فشار آب بالا میباشد میتوان گازتزریق کردوبدین ترتیب کل مجموعه درپوشش گاز قرار میگیرد واصطکاک با جداره به کاهش چشمگیر یافته ومیتوان به سرعت های بالا دست یافت.درهمین راستا مقالات و تحقیقات بسیارزیادی صورت پذیرفته که دراین سمینار به بررسی برخی ازآنها پرداخته ایم.

قیمت: 25000 تومان

پس از تکمیل فرم فایل پایان نامه طی حداکثر 24 ساعت برای شما ارسال می گردد.

سفارش پایان نامه مهندسی مکانیک

بمنظور سفارش پایان نامه فرم مربوطه را تکمیل نمایید.
  • قیمت: 25,000 تومان
  • 0 تومان