ذخیره سازی انرژی خورشیدی

عنوان: ذخیره سازی انرژی خورشیدی

 

 

تعداد صفحات: 51

فایل ورد

چکیده:

فناوری ساده،کاهش آلودگی هوا ومحیط زیست وازهمه مهمتر ذخیره شدن سوخت های فسیلی برای آینده یا تبدیل آنها به مواد پردازش بااستفاده از تکنیک پتروشیمی،ازدلایل لزوم استفاده ازانرژی خورشیدی هستند.باافزایش قیمت نفت درسال 1973 کشورهای پیشرفته صنعتی مجبور شدند،به استفاده از انرژی های جانشین جدی تر بیندیشند واین نگرش پس از انقلاب اسلامی ایران،وسعت بیشتری یافت.کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده اند که با بهینه سازی مصرف انرژی درصنایع وساختمان ها،مصرف انرژی رامیتوان 30 تا 40 درصد کاهش داد.انرژی خورشیدی با بهره گیری ازروش ها ووسایل ویژه به تولید برق بااستفاده ازحرارت خورشید میپردازد که حرارت نیز پس از گذار ازیک یاچند مرحله به انرژی الکتریکی تبدیل میشود.پاک بودن این سیستم،توجه بسیاری ازکشورها ودولت های جهان رابه خود معطوف کرده تاآنجا که انگلستان اخیرا با الزامی کردن استفاده از صفحات خورشیدی درساختمان های درحال ساخت،گامی بلند وموثر دربهینه سازی مصرف انرژی برداشته است.

قیمت: 25000 تومان

پس از تکمیل فرم فایل پایان نامه طی حداکثر 24 ساعت برای شما ارسال می گردد.

سفارش پایان نامه مهندسی مکانیک

بمنظور سفارش پایان نامه فرم مربوطه را تکمیل نمایید.
  • قیمت: 25,000 تومان
  • 0 تومان