کنترل لایه مرزی در جریان آرام و اثر مکش بر حالت گذرا در یک لایه مرزی و بررسی لایه های مرزی درهم با مکش و تزریق
امروزه با توجه به بحران جهاني انرژي و به خصوص انرژي هاي فسيلي، استفاده از انرژي هاي تجديد پذير رو به گسترش است. انرژي خورشيدي نيز يكي از در دسترس ترين آنهاست كه در بسياري از نقاط جهان به رايگان قابل استفاده است. از انرژي خورشيدي مي توان براي تهويه مطبوع و تبريد ساختمان، توليد يخ، نگهداري مواد غذايي و … بهره جست. از آنجا كه در حداكثر تابش خورشيدي كه نياز به سرمايش نيز حداكثر است، قابليت تبريد خورشيدي نيز حداكثر است، سرمايش خورشيدي روشي مناسب و كارا است. يكي از اين روش ها، رطوبت زدايي با استفاده از دسيكنت هاي مايع مي باشد. در اين روش براي احياي دسيكنت از انرژي خورشيدي استفاده مي شود. در اين فرآيند، پس از رطوبت گيري، دماي هوا اندكي افزايش مي يابد اما بار حرارتي نهان به طور چشمگيري كاهش مي يابد و از آنجاييكه انرژي خورشيدي رايگان است، به طور قابل ملاحظه اي در هزينه ها صرفه جويي مي شود. با توجه به بالا بودن مقدار متوسط تابش انرژي خورشيدي در ايران، اين سيتم ها راهكار مناسبي براي مواجهه با بحران انرژي در ايران مي باشند. برخي از مزاياي آن عبارتند از : جلوگيري از تعرق زياد، جاوگيري از رشد قارچ ها، جلوگيري از تقطير آب و افزايش سطح آسايش.
بررسي اثر مدل سازي جرقه، مكانيزم احتراق و تخفيف ارتعاشي در محاسبات فرايند گذر احتراق به انفجار