بررسی معادلات حاکم برانتقال حرارات حلقه عمودی و سیلندر مخروطی قرار داده شده درمحیط متخلخل
سوپرکاویتاسیون
انتقال حرارت جابجايي اجباري در محيط متخلخل با در نظر گرفتن و تحلیل آنتروپی در جریان کوئت (به همراه تحلیل و بررسی و حل مساله)
مدل سازی جریان وانتقال حرارت در اتاقک های ترانسفورماتورهای شبکه توزیع برق به منظور استخراج شرایط مناسب