تأثير دماي محيط روي افت فشار خطوط انتقال گاز

عنوان: تأثير دماي محيط روي افت فشار خطوط انتقال گاز

 

 

تعداد صفحات: 41

فایل ورد

چکیده:

خطوط لوله انتقال گاز عموما،داراي طول زيادي هستند.و افت فشار و به حد اقل رساندن آن يكي مسائل مهم در طراحي خطوط انتقال گاز مي باشند.عموما خطوط گاز در ابتداي خط لوله داراي درجه حرارت يكساني با محيط نمي باشند، به خصوص در ايستگاههاي تقويت فشار گاز كه در كمپرسور دماي گاز بالا مي رود،لكن با انتقال گاز، دماي گاز به دماي محيط نزديك مي شود.بنابر اين انتقال حرارت وجود خواهد داشت و بايد اثر آن بر افت فشار جريان گاز مشخص شود.
افت فشار در خطوط انتقال يك عامل ناخواسته مي باشد وباعث پائين آ مدن بازدهي كلي انتقال گاز مي شود.يكي از روشهاي موجود جهت به حداقل رساندن افت فشار استفاده از خنك كننده جهت رساندن دماي گاز به دماي محيط در ايستگاههاي تقويت فشار گاز مي باشد.
در امكان سنجي اوليه احداث خطوط لوله گاز بايد با در نظر گرفتن اختلاف حرارت دماي محيط با جريان گاز و انتقال حرارت ناشي از آن اين عامل در طراحي به گونه اي در نظر گرفته شود كه در كاهش افت فشار نقش داشته باشد.

قیمت: 25000 تومان

پس از تکمیل فرم فایل پایان نامه طی حداکثر 24 ساعت برای شما ارسال می گردد.

سفارش پایان نامه مهندسی مکانیک

بمنظور سفارش پایان نامه فرم مربوطه را تکمیل نمایید.
  • قیمت: 25,000 تومان
  • 0 تومان