بهینه سازی انرژی در کوره نفت خام

عنوان: بهینه سازی انرژی در کوره نفت خام

 

 

تعداد صفحات: 223

فایل ورد

چکیده:

پالایشگاهها از بزرگترین منابع تولید انرژي در جهان بشمار می روند . از طرف دیگـر مـصرف انرژي آنها نیز مقادیر قابل توجهی می باشد. بطوریکه در اقلب مـوارد عـدم صـرفه جـویی درمصرف انرژي می تواند یک پالایشگاه را به یک بنگاه اقتصادي ضرر ده تبدیل کنـد. مـدیریتانرژي یکی از مهمترین نیازها جهت اعمال این صرفه جویی هاست . در این راستا برسـیکامل مبادي تولید و مصرف انرژي و بهینه سازي آنها از مسائل بسیار مهم می باشد . با توجه به مصرف بالاي کوره ها ، مدیریت صحیح یک کوره سبب اسـتفاده بهینـه از آن شـده و درنهایت مصرف سوخت کوره کاهش می یابد و به همان میزان هزینه کاهش خواهـد یافـت.
در پالایشگاهها کوره هاي واحد تقطیر از جمله بزرگترین و پر مصرف ترین کوره هـاي یـک پالایشگاه است بطوریکه افزایش دماي پیش گرم کن حتی بـراي یـک درجـه سـانتیگراد رقم قابل ملاحظه اي را در مصرف سوخت سبب خواهد گردید .
پالایشگاه تبریز در زمینی به مساحت تقریبی 2 کیلومتر مربع در کیلومتر 15 جـاده تبریـز / مراغه احداث گردیده است .این پالایشگاه در سال 1353 توسط شرکت UOP طراحی شـد وساخت و نصب دستگاهها توسط شرکت ایتالیائی NAM PROGECTTIS و با همکاري عده کثیري از تکنیسن ها و کارگران ماهر ایرانـی انجـام پذیرفتـه اسـت . ظرفیـت اسـمیپالایشگاه تبریز به هنگام طراحی 80000 بشکه در روز در نظر گرفته شده بود کـه بـه همـیننحو اجراء و کل پروژه در آبان ماه 1357 تکمیل و بهره برداري از آن آغاز گردید. با اوج گیري انقلاب شک وهمند اسلامی ، مهندسین و کارکنان انقلابی پالایـشگاه در اجـراي فرمان رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوري اسلامی حضرت امام خمینی (ره ) بـا منظـور داشـتنکلیه نکات ایمنی فعالیت پالایشگاه را متوقف و دستجمعی به امت انقلابـی پیوسـته و اعـلام اعتصاب نمودند . همین کار کنان متعهد بلافاصـله پـس از پیـروزي قطعـی انقـلاب مقـدساسلامی به فرمان امام راحل لبیک گفته و با نهایت دقت و مهارت در اسرع وقت ، پالایشگاه را راه اندازي نمودند. طی هشت سال دفاع مقدس ، پالایشگاه تبریز به علـت اهمیـت موقعیـت نظـامی و سیاسـی،همچنین نزدیک بودن به مرز و در نتیجه قابل دسترس بـودن بیـشتر هواپیماهـاي دشـمن ، مکرراً مورد تهدید حملات هوائی قرار گرفته ،خصوصاً در سالهاي آخر جنگ تحمیلی کمتر روزو شبی اتفاق می افتاد که چندین نوبت آژیر حمله هوائی در پالایشگاه به صدا در نیاید و طـیاین مدت ، دهها بار توسط هواپیماه اي متجاوز دشمن بعثی در معرض تهاجم قرار گرفته که13بار با شدیدترین وجه بمباران گردید.در این راستا پالایشگاه تبریـز 29 نفـر از بهتـرینفرزندان خود را به درجه رفیع شهادت به اسلام و انقلاب تقدیم نموده و عدة بیشتري مجروح و معلول به افتخار کسب عنوان جانبازي نائل آمدند.
کارکنان مؤمن و متعهد پالایـشگاه در چنـین شـرایط مخـاطره آمیـز و تحـت شـدیدترینفشارهاي روحی و رانی و با تحمل مشقات فراوان در اثر ایمان راسخ و به برکت انفاس قدسیه حضرت امام راحل موفق شده اند علاوه بر انجام وظایف روزمره به نحو احسن بلافاصله پس ازهر حمله هوائی در اسرع وقت بـه بازسـازي دسـتگاههاي آسـیب دیـده پرداختـه و فعالیـت مستمر پالایشگاه را تحقق بخشند که این اقدامات سریع و مؤثر خاري بود در چشم دشمنانبه موازات این فعالیتهاي قهرمانانه و ایثارگرانه،در توسعه فعالیت پالایشگاه در کلیه زمینـه هـا،علیرغم وجود فشارهاي اقتصادي و سیاسی اسـتکبار جهـانی و جنـگ تحمیلـی هـشت سـاله،کارکنان پالایشگاه تبریز با بهره گیري از توانایی علمی و کارائی خود حماسه آفرینی هـا کـردهاندکه به عنوان نمونه می توان اجراي موفقیت آمیز طرح ازدیـ اد ظرفیـت پالایـشگاه را در سـهمرحله نام برد که این پروژه به دست کارکنان پالایشگاه با رعایت اصل صرفه جوئی در هزینه و وقت انجام یافت که از نظر عوامل یادشده قبل مقایسه بـا اجـراي طرحهـاي انجـام یافتـهتوسط خارجیان صاحب نام در این صنعت نبوده و ورقی زرین بر صفحات دفتر پر افتخار این پالایشگاه افزوده که نتیجه این تلاش همه جانبه ازدیاد ظرفیـت از 80000 بـشکه در روز قبل از جنگ تحمیلی به 115000 بشکه در روز در حال حاضر است.

قیمت: 25000 تومان

پس از تکمیل فرم فایل پایان نامه طی حداکثر 24 ساعت برای شما ارسال می گردد.

سفارش پایان نامه مهندسی مکانیک

بمنظور سفارش پایان نامه فرم مربوطه را تکمیل نمایید.
  • قیمت: 25,000 تومان
  • 0 تومان