تفاوت های موتورهای کاربراتوری و انژکتوری

عنوان: تفاوت های موتورهای کاربراتوری و انژکتوری

تعداد صفحات: 170 صفحه

فرمت: DOC

حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت: 10000 تومان

سرفصل ها

مقدمه
كاربراتورها
سیستم سوخت رسانی کاربراتور
ساختمان کاربراتور و اعمال آن
سوزن اندازه گیری
كنترل مكش از پشت
كنترل مخلوط برای جبران تغییر ارتفاع
كنترل مخلوط برای توان حداكثر
قطع دور آرام ( خاموش كردن )
سیستم دور آرام
پمپ شتاب
ساسات
راه اندازی
كاربراتور پاششی
سیستم سوخت رسانی انژكتوری
انواع سیستم تزریق سوخت الكترونیكی EFI
كنترل پمپ سوخت
عملكرد كنترل پمپ سوخت
كنترل پمپ سوخت در سیستم تزریق سوخت الكترونیكی (EFI) از نوع D
كنترل سرعت پمپ سوخت
فیلتر سوخت
میراكننده نوسانات فشار سوخت
رگولاتور فشار
انژكتورها
انواع انژكتور
براساس شكل اتصال جریان الكتریكی به انژكتور
مدار الكتریكی انژكتور
مقاومت سلونوئید
انواع مختلف مقاومت سلونوئید
روش كاركرد انژكتورها
انژكتور استارت سرد
عملكرد و ساختار انژكتور استارت سرد
سویچ زمانی انژكتور استارت سرد
مدار الكتریكی انژكتور استارت سرد
عملكرد و ساختار فلومتر
چگونه حجم هوای مكش مشخص می گردد
پیچ تنظیم مخلوط سوخت و هوا و هوا در دور هرزگرد
صفحه جبران كننده و محفظه میرا كننده نوسانات حركت هوا
سویچ پمپ سوخت
انواع دیگر فلومتر
نوع جریان هوای كردابی یا پیچشی نوری كارمن
سنسور فشار مانیفولد (vacuum sensor)
مدار الكتریكی فلومتر هوا
سنسور موقعیت دریچه گاز
ساختمان سنسور
نقطه دور هرزگرد (IDL)
نقطه قدرت (Power Point)
عدم تماس نقاط
نوسان قدرت موتور (Hunting)
مدار الكتریكی سنسور موقعیت دریچه گاز
سنسور درجه حرارت آب رادیاتور (THW)
مدار الكتریكی سنسور درجه حرارت آب رادیاتور
سنسور درجه حرارت هوای مكش
مقدار الكتریكی سنسور درجه حرارت هوای ورودی
سیگنال جرقه موتور (IG)
سیگنال استارت (STA)
رله اصلی سیستم تزریق سوخت الكترونیكی (EFI)
سنسور اكسیژن
كنترل زمان بندی تزریق
كنترل حجم تزریق
حجم تزریق پایه
تصحیحات تزریق
غنی سازی در حین استارت و بعد از استارت موتور
غنی سازی طی گرم شدن موتور
تصحیح درجه حرارت هوای مكش
غنی سازی شتاب گیری طی گرم شدن موتور
غنی سازی در دور قدرت
تصحیح ولتاژ
دوره زمانی واقعی تزریق و عدم تزریق
دوره زمانی تصحیح ولتاژ
غنی سازی در طی شتاب گیری
تصحیح بازخورد نسبت سوخت و هوا (فقط برای بعضی از مدلها)
مثالهایی از تصحیح تزریق
تشخیص عیب
روشهای عیب یابی
واماندگی موتور
استارت شدن ضعیف
قابلیت رانندگی ضعیف
دور هرزگرد غیر هموار و خشن
‌فقط عیبهای اصلی سیستم EFI در اینجا لیست شده است .
روغن موتور
آب رادیاتور
ترمینالهای باطری و مجموعه باطری
صافی هوا
تسمه ها
شمع جرقه
دلكو
تایمینگ یا زمانبندی جرقه زنی
مراجع

پس از تکمیل فرم فایل پایان نامه طی حداکثر 24 ساعت برای شما ارسال می گردد.

سفارش پایان نامه

بمنظور سفارش پایان نامه فرم مربوطه را تکمیل نمایید.
  • قیمت: 10,000 تومان
  • 0 تومان