بررسی معادلات حاکم برانتقال حرارات حلقه عمودی و سیلندر مخروطی قرار داده شده درمحیط متخلخل

عنوان: بررسی معادلات حاکم برانتقال حرارات حلقه عمودی و سیلندر مخروطی قرار داده شده درمحیط متخلخل

 

 

تعداد صفحات: 45

فایل ورد

چکیده:

انتقال حرارت ازطریق تشعشع وجایجایی آزاد ازیک حلقه عمودی قرار داده شده دریک محیط متخلخل 1-1-مقدمه
انتقال حرارت درمحیط متخلخل توجه قابل ملاحظه ی بسیاری از محققان رادرسالهای اخیر جلب کرده است.این موضوع توسط این حقیقت که محیط های متخلخل یک نقش حیاتی رادرخیلی از کاربردهای مهندسی و ژئوفیزیکی مانند عایق بندی حرارتی ساختمان ها،بازیابی انرژی منابع نقشی،راکتورهای شیمیایی،دفع زباله ها هسته ای و… ایفا میکنند،توجبه میشود.کاربردهای بیشتر و یک دید یخوب درباره موضوع توسط نیلد وبجان وفایی پاپ و اینگهام داده شده است.تشعشع یک نقش حیاتی رازمانیکه جابجایی نسبتا کوچک است بازی میکند و درنتیجه نمیتوان از چشم پوشی کرد.یه اثر تشعشع برجایجایی ازاد راروی یک سیلندر عمودی بااستفاده ازروش تفاضل محدود مطالعمه کرده است و پروفیلی دمایی بی بعد و Nu/Rd رابرای پارامترهای مختلف ارائه کرد.حسین وعلیم فعل وانفعال تشعشع جایجایی آزاد راروی جریان لایه مرزی درطول سیلندر عمودی بااستفاده از دوروش متفاوت به طور مثال روش غیر تشابهی محلی وروش طرح تفاضل محدود متخلخلی که درمعرض سرعت مکش ثابت قرار داده شده است،بررسی کرده است.الحکیم جابجایی آزاد دوبعدی ناپایا وجریان تشعشع دمای تحت اثرمیدان مغناطیسی عرضی دریک محیط متخلخل که توسط صفحه عمودی احاطه شده است رامطالعه کرده است.شریف و سیفویی تشعشع را همراه با رسانش وجابجایی پیش بینی رفتار انتقال حرارتی دریک محفظه استوانه ای درنظر گرفته اند.مسئله انتقال حرارت درحلقه متخلخل یک زمینه مهمی می باشد که نیاز به توجه دارد،به خاطر اینکه شامل کاربردهای عملی بسیاری مانند خط های لوله عایق شده،مخازن راکتور سردگازی،مبدل های زیست توده و… راجامانی انتقاتل حرارت جابجایی آزاد دریک سیلندر حلقوی رامطالعه کرده است.مطالعه کنونی روی اثر ترکیبی تشعشع وجابجایی دریک محیط متخلخل اشباع که درداخل یک سیلندر حلقوی عمودی واقع شده است،تمرکز دارد.

قیمت: 25000 تومان

پس از تکمیل فرم فایل پایان نامه طی حداکثر 24 ساعت برای شما ارسال می گردد.

سفارش پایان نامه مهندسی مکانیک

بمنظور سفارش پایان نامه فرم مربوطه را تکمیل نمایید.
  • قیمت: 25,000 تومان
  • 0 تومان