انتقال حرارت جابجايي اجباري در محيط متخلخل با در نظر گرفتن و تحلیل آنتروپی در جریان کوئت (به همراه تحلیل و بررسی و حل مساله)

عنوان: انتقال حرارت جابجايي اجباري در محيط متخلخل با در نظر گرفتن و تحلیل آنتروپی در جریان کوئت (به همراه تحلیل و بررسی و حل مساله)

 

 

تعداد صفحات: 115

فایل ورد

چکیده:

امروزه افزايش آگاهي از محدوديت منابع انرژي و همچنين افزايش تقاضاي مصرف انـرژي از يـك طـرف و وجود اتلاف انرژي قابل ملاحظه در سيستم هاي حرارتي از طرف ديگرجوامع علمي را بر آن داشته است تا با بررسي سيستم هاي انرژي ، در پي راهكارهايي براي كاهش اتلاف از ايـن سيـستم هـا باشـند. هميـشه انتقال حرارت با توليد آنتروپي همراه است كه اين خود يكي از راه هاي تخريب قابليت انجام كار مي باشند .لذا درك بازگشت ناپـذيري در فراينـد انتقـال حـرارت و سـعي در درك مكـانيزم توليـد آنتروپـي ، حـس مهندسي را تقويت مي كند. به عنوان مثال يك مبـدل حرارتـي بـا طراحـي خـوب ، بـه معنـي دارا بـودن بيشترين بازدهي ترموديناميكي است واين ميسر نمي شود مگر باكمترين توليد آنتروپي يا كمترين تخريب قابليت انجام كار . هنرتعديل فرآيند جابجايي كه منجر به حداقل رساندن تخريب قابليت انجام كار مي شـود، يكـي از ابعـاد كاربردي بهينه كردن توليد آنتروپي مي باشد. بازگشت ناپذيري عاملي است كه باعـث افـزايش كـار هـدر رفته و كاهش كار مفيد و پتانسيل انجام كار سيستم مي شود . ازآنجا كه ميزان توليد آنتروپي بيانگر ميزان بازگشت ناپـذيري سيـستم مـي باشـد بـه وسـيله قـانون دوم ترموديناميك بر روي سيستم ها مي توان با كمينه كردن توليد آنتروپي، افت هاي اصطكاكي وحرارتـي رابه حداقل رساند .اكثر فرآيند هاي انتقال حرارت جابجايي شامل دو نوع بازگشت ناپذيري مي باشند . يكي در ارتباط بـا ترم اصطكاكي وتلفات لزجتيي سيال و ديگري متناسب با ميزان انتقال حـرارت بـه واسـطه يـك گراديـان دماي محدود مي باشد . توليد آنتروپي در سيستم هاي تبديل انرژي به وسيله بيجان بحث شده است و خط مشي آناليز قـانون دوم ترموديناميك را در طراحي سيستم هاي حرارتي به طور دقيق بيـان كـرده وگـام هـاي اصـلي درزمينه بررسي توليد آنتروپي در سيستم هاي عملي را نيز به طور واضح مـدون نمـوده اسـت .او در يكـي ازآخرين آثارش به طور اجمالي بر كارهاي انجام شده در زمينه توليد آنتروپي در سيستم هاي انرژي مروري كرده است و مي توان آن را كتاب مرجعي در اين زمينه دانست. از طرفي مطالعه فرايند جابجايي در محيط متخلخل1 نيز در زمينه هـاي متعـدد بـه علـت اهميـت آن درجاهاي متفاوت پيشرفت داشته است .انتقال حرارت جابجايي آزاد اجباري در محيط متخلخل بـاز هـم بـه وسيله بيجان و نيلد و بيجان بررسي شده است . همچنين كاكاك وهمكارانش مجموعـه مقـالاتي در ارتبـاط بـا انتقـال حـرارت جابجـايي در محـيطمتخلخل را كه قبل از 1990 توسط دانشمندان مختلف انجام شده را در كتـابي جمـع آوري كـرده انـد. از مهمترين مقالات اين مجموعه مي توان به مقالات زير اشاره كرد : جابجايي آزاد در محيط متخلخل، جابجايي مخلوط در محيط متخلخل ، جابجايي اجباري درمحيط متخلخل در يك صفحه صاف ويك كانال با صفحات هم شار ،كه در ايـن سـه مطالعـه فقـط تحليل انتقال حرارت جابجايي مورد بررسي قرار گرفته است . در ادامه كار وفايي ، كاوياني جريان آرام در كانال با محيط متخلخل كه به وسيله دو صـفحه مـوازيهم دما محصور شده اند از ديدگاه انتقال حرارت بررسي كرد. وفايي وكيم مجدداً انتقال حـرارتجابجايي اجباري را در كانال انباشته شده از محيط متخلخل را با حل دقيق مورد تحليل قرار دادند. كارهاي انجام شده فقط بررسي انتقال حرارت بـا شـرايط مـرزي مختلـف اسـت. در ادامـه كـار كاوياني ، نيلد و همكارش انتقال حرارت جابجايي اجباري در كانال با محيط متخلخل با مرزهاي هم دما و هم شار و تغيير انباشتگي محيط متخلخل (جزئي و كامل ) و همچنين توليد آنتروپي و بهينه كـردن آن را مورد بررسي قرار دادند. انتقال حرارت جابجايي اجباري در كانال با محيط متخلخل شامل اينرسي سيال و تخلخـل متغيـر وهمچنين با تخلخل بالا ، و حالت هاي جابجايي اجباري غيـر دارسـي2 بـا انباشـتگي جزئـي محـيط متخلخل همراه با آنتروپي وكمينه كردن آن بررسي شده است.

قیمت: 25000 تومان

پس از تکمیل فرم فایل پایان نامه طی حداکثر 24 ساعت برای شما ارسال می گردد.

سفارش پایان نامه مهندسی مکانیک

بمنظور سفارش پایان نامه فرم مربوطه را تکمیل نمایید.
  • قیمت: 25,000 تومان
  • 0 تومان