اثر نانو سیال ( آب – AL۲O۳) بر عملکرد سیستم گرمایش از کف

عنوان: اثر نانو سیال ( آب – AL۲O۳) بر عملکرد سیستم گرمایش از کف

 

 

تعداد صفحات: 75

فایل ورد

چکیده:

دراین پایان نامه ،به منظور بررسی اثر نانو سیال ﴿ آب – AL۲O۳ ﴾ بر عملکرد سیستم گرمایش از کف،ابتدا اثر نانوسیال با کسرهای حجمی ۱ تا ۵ درصد بر روی انتقال حرارت دریک لوله مدور، با استفاده از مدل دوفازی مخلوط فلوئنت، مورد بررسی قرارگرفته وافزایش عدد ناسلت در پکلتهای مختلف بدست آمده است. بطور مثال مقدار عدد ناسلت متوسط آب خالص درعدد پکلت ۶۴۵۳ برابر ۵۲/۶ است، در حالیکه مقدار عدد ناسلت متوسط برای نانوسیال باکسر حجمی ۵ درصد وپکلت ۶۲۷۱ برابر ۲/۱۰ است. سپس نتایج حاصله با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است.در ادامه پس از تائید روش حل و پیش بینی درست نتایج عددی ،اثر نانوسیال آب-۳AL2O ،بادمای ورودی۳۶درجه وکسرحجمی۱تا۵ درصد برروی سیستم گرمایش از کف مورد مطالعه قرارگرفته وافزایش دمای کف به مقدارمتوسط۱درجه سانتیگراد ،برای نانوسیال با کسرحجمی۵درصد نسبت به آب خالص به صورت عددی نشان داده شده است.علاوه براین اثرکف پوشهای بتنی ،سرامیک وچوبی برروی کارایی سیستم مورد بررسی قرارگرفته و دراین حالت دمای کف ،باکفپوش سرامیک۳۱/۲ درجه سانتیگراد افزایش رانسبت به کفپوش چوب برای نانوسیال۵ درصد ودمای ورودی۳۶درجه نشان داده شده است.

قیمت: 25000 تومان

پس از تکمیل فرم فایل پایان نامه طی حداکثر 24 ساعت برای شما ارسال می گردد.

سفارش پایان نامه مهندسی مکانیک

بمنظور سفارش پایان نامه فرم مربوطه را تکمیل نمایید.
  • قیمت: 25,000 تومان
  • 0 تومان