آموزش شبیه سازی مبدل لوله-پوسته در فلوئنت

شبیه سازی مبدل حرارتی لوله پوسته

 

ترجمه

برای ترجمه ویدئو مربوطه اطلاعات مورد نظر را وارد نمایید.