آموزش شبیه سازی جاذب حرارتی در فلوئنت

قسمت اول

آموزش شبیه سازی جاذب حرارتی در فلوئنت

قسمت دوم

آموزش شبیه سازی جاذب حرارتی در فلوئنت

قسمت سوم

ویدئو آموزشی جاذب حرارتی

 

ترجمه

برای ترجمه ویدئو مربوطه اطلاعات مورد نظر را وارد نمایید.